Integraal waterbeheer

In de opleiding Integraal waterbeheer worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • waterkwantiteit: hydrologisch systeem van Nederland, waterbalans, neerslag-afvoer proces, stromingsproces open waterlopen, verzadigde en onverzadigde zone, relatie grondwater - oppervlaktewater, watersysteemberekeningen, rapport Commissie Waterbeheer 21e eeuw, Nationaal Bestuursakkoord;
  • waterkwaliteit:fysische, chemische en biologische aspecten van het watersysteem, beoordelen waterkwaliteit, oorzaken en gevolgen van verstoringen, meren en plassen, sloten en kanalen, beken en rivieren, Europese Kaderrichtlijn Water;
  • actueel waterbeheer: veranderende samenleving en waterbeheer, wetgeving, beleid, samenwerking met andere partijen, water in stedelijke omgeving, gebiedsontwikkeling landelijke omgeving, KRW, Natura 2000, waterbeheer internationaal, innovaties.

Hydrologie, Geologie, Geohydrologie, waterhuishouding, watervoorziening, waterbalans, Neerslag en verdamping, Drainage, neerslag-afvoerproces, Stroomgebieden, Methode Hellinga-de Zeeuw, Methode Krayenhoff van de Leur, waterlopen, Dimensionering, oppervlaktewaterpeilen, Klimaatverandering, Waterbeheer 21ste eeuw, WB21, Regenduurlijnen, oppervlaktewatermodellen, Stationair 1-dimensionaal model DIWA, Niet-stationair 1-dimensionaal model SOBEK, DUFLOW, Aquifer, Bergingsfactor, Grondwaterstroming, Grondwaterbalansen, Spreidingslengte, De onverzadigde zone, Capillaire opstijging, pF-Waarden, Verdamping, IR-EGV diagrammen, Stiff- diagrammen, GGOR, Waternood, grond- en oppervlaktewaterregime, grondwatermodellen, Europese Kaderrichtlijn Water, KRW, quatisch ecosysteem, Stroming, golven, erosie, sedimentatie, Nutriëntencycli, Redoxpotentiaal, waterlichamen, Trofie, saprobie, eutrofiering, verzuring, Verzilting, verzoeting, Exoten, Meren, plassen, stagnante wateren, Sloten, kanalen, stedelijk water, Beken, rivieren, 5-S model, stroomdalbrede benadering, river continuüm concept

Neem contact op met ons

Algemeen

Doelgroep

beleidsmedewerkers watersysteem

Instapniveau

hbo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

7 uur per bijeenkomst

Vakgebied

Waterbeheer

Maximaal aantal deelnemers

24

Aantal bijeenkomsten

17

Naam coördinator

Nele Thijs

Examen

module 1 en 2 worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Module 3 met een groepspresentatie

Bijzonderheden

na inschrijving voor deze opleiding volgt een schriftelijke intake. Doel van de intake is beoordelen of jouw vooropleiding en/of werkervaring aansluit bij deze opleiding. Ook krijg je een passend studieadvies, zodat je goed voorbereid aan de opleiding begint. Docenten laten hun lessen zo goed mogelijk aansluiten op basis van informatie uit de intakes.

Modules

Module 1 Waterkwantiteit
Module 2 Waterkwaliteit
Module 3 Actueel waterbeheer
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 06-09-2017 06-06-2018 € 3.750,00 INSCHRIJVEN

Doel

Het waterbeheer is volop in beweging. De veranderingen in klimaat, neerslagpatronen, zeespiegelstijging, bodemdaling en verdroging vereisen dat het waterbeheer anders met water en ruimte omgaat. De aandacht voor waterkwantiteit is toegenomen en hiermee is ook de afweging kwantiteit-kwaliteit complexer geworden. De opleiding brengt theoretische en praktijkkennis van waterkwantiteit, waterkwaliteit en integraal waterbeheer samen. De meest voorkomende watersystemen met hun specifieke eigenschappen worden doorgenomen.

Na het volgen van deze opleiding heb je kennis over de vakgebieden waterkwantiteit en waterkwaliteit in brede zin. Je kent het (inter)nationale beleid en weet welke maatregelen genomen kunnen en moeten worden. Je bent in staat deze kennis te integreren in complexe waterprojecten in landelijk en stedelijk gebied.

Inhoud

De opleiding bestaat uit drie modules:

  1. waterkwantiteit (8 dagdelen): hydrologisch systeem van Nederland, waterbalans, neerslag-afvoer proces, stromingsproces open waterlopen, verzadigde en onverzadigde zone, relatie grondwater - oppervlaktewater, watersysteemberekeningen, rapport Commissie Waterbeheer 21e eeuw en Nationaal Bestuursakkoord;
  2. waterkwaliteit (8 dagdelen): fysische, chemische en biologische aspecten van het watersysteem, beoordelen waterkwaliteit, oorzaken en gevolgen van verstoringen, meren en plassen, sloten en kanalen, beken en rivieren en Europese Kaderrichtlijn Water;
  3. actueel waterbeheer (12 dagdelen): veranderende samenleving en waterbeheer, wetgeving, beleid, samenwerking met andere partijen, water in stedelijke omgeving, gebiedsontwikkeling landelijke omgeving, KRW, Natura 2000, waterbeheer internationaal en innovaties.

Vorm

De docent licht de theorie toe met veel praktijkvoorbeelden en een excursie. In groepsverband werk je aan verschillende casussen.

Programma

Wil je weten wat je tijdens de lessen van de Integraal waterbeheer kunt verwachten? Download hieronder het totale lesprogramma. In het programma zijn onder andere de onderwerpen en docenten opgenomen.

In company

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Met een in company opleiding beperk je kosten en reistijd voor je medewerkers.

Wil je deze opleiding in company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.

Indruk opleiding (schaal 1 - 5)

4,1

Docent aan het woord

‘Deze opleiding geeft je veel meer begrip van de kwalitatieve en de kwantitatieve aspecten van waterbeheer. Waardoor je ze bij elkaar brengt in een samenhangend geheel. De opleiding geeft je het kader om belangen af te kunnen wegen en prioriteiten te stellen. Bijvoorbeeld in het stedelijk waterbeheer. Mensen willen droge voeten, de kwantiteit is randvoorwaarde. Maar ze willen water ook gebruiken voor recreatie. Dan moet je kiezen, want je kunt niet alles tegelijk doen.'

* Mario Maessen, Senior data scientist (KWR) *

De opleiding Integraal Waterbeheer heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ik had niet verwacht dat we zo diep op de stof in zouden gaan.

cursist Anja Dekker, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier