Ecologisch Oeverbeheer [NIEUW]

De handreiking Natuurvriendelijke oevers van Stowa vormt de leidraad van deze cursus.

In de cursus Aanleg, beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers worden de volgende onderwerpen behandeld:

ecologie van de oevers; beheersvormen; oeverbeheersplan; belangenconflicten, valkuilen en problemen; aanleg, beheer, onderhoud en inzet van machines; monitoring en evaluatie (is het doel bereikt?).
Beheerplan, Flora- en Fauna wet, Ecologische hoofdstructuur, EHS,

Neem contact op met ons

Algemeen

Doelgroep

medewerkers onderhoud, opzichters, uitvoerders, planners, beleidsmedewerkers en projectleiders

Instapniveau

mbo/hbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

2 uur per bijeenkomst

Vakgebied

Waterbeheer

Maximaal aantal deelnemers

16

Aantal bijeenkomsten

3

Naam coördinator

Laura Bon

Bijzonderheden

je bereikt een optimaal leerrendement als je als duo (binnen en buitendienst) naar de cursus komt.

Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 30-05-2018 13-06-2018 € 995,00 INSCHRIJVEN

Doel

Komende jaren worden duizenden kilometers oevers heringericht om de waterkwaliteit te verbeteren en/of natuur te ontwikkelen. Deze maatregelen passen in de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De huidig ingerichte oevers voldoen niet altijd aan de streefbeelden. De oorzaken zijn divers; de inrichting maar ook het onderhoud is van groot belang. Al bij de inrichting van de oevers moet veel aandacht zijn voor het beheer. Om dat te realiseren is een goed overleg tussen binnen-, buitendienst en aannemerij in de ontwerp- en aanlegfase belangrijk maar ook tijdens de beheerfase waar de wijze van onderhoud een cruciale factor is.

In deze cursus staat het proactief delen van kennis en ervaring tussen de ecologen uit de binnendienst en de beheerders uit de  buitendienst centraal. Je evalueert samen diverse oevers in het veld op ontwerp, standplaatsfactoren en vormen van beheer in relatie tot gestelde doelen. Je bestudeert de ontwikkeling van de oever en de bijdrage die beheer speelt om waterkwaliteit en natuur optimaal te ontwikkelen. Je formuleert de handvatten voor succes door gerichte evaluatie en onderlinge kennis- en ervaringsdeling. Na afloop van deze cursus heb je een instrument, specifiek voor jouw organisatie, in handen om in de toekomst succesvolle oevers te creëren en behouden.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • ecologisch functioneren watersysteem
  • standplaatsfactoren
  • wetgeving, KRW en doelstellingen
  • proces van doel, ontwerp, aanleg naar beheer
  • flexibele mogelijkheden van ecologisch beheer
  • afstemmen doelen met beheer en onderhoud
  • monitoring
  • evaluatie ingerichte oevers en bijstellen onderhoud
  • handvatten voor succes

Vorm

De cursus vindt plaats op 3 verschillende locaties. Je deelt jouw kennis en ervaring met de groep tijdens opdrachten en veldexcursies. We bezoeken verschillende soorten oevers in het veld (stad, landelijk, veel of weinig ruimte, voedselrijk of voedselarm) zodat je zoveel mogelijk handvatten verzamelt voor je eigen oeverbeheer.

Programma

Er is op dit moment nog geen programma beschikbaar.

In company

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Met een incompany cursus beperk je kosten en reistijd voor je medewerkers.

Wil je deze opleiding incompany aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.

Aanleg, beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers

Docent aan het woord

Om doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn te halen krijgen natuurvriendelijke oevers meer aandacht. De aanleg is stap één, maar willen deze oevers een positieve bijdrage leveren aan de waterkwaliteit, dan is beheer en onderhoud zeker zo belangrijk.

Bij het realiseren van een natuurvriendelijke oever is samenwerking belangrijk. Hierbij worden praktische voorbeelden gegeven. Tijdens veldwerk worden oevers en inrichtingsmogelijkheden bekeken waarbij wordt ingegaan op verschillende onderhoudsmethoden.

Ecologisch Oeverbeheer

Het nut en de noodzaak van natuurvriendelijke oevers wordt met veel afwisseling in onderwerpen aan de hand van verschillende praktijksituaties behandeld.