Audit opleiding Visuele inspectie van waterkeringen

E-waternieuws bericht: Audit opleiding Visuele inspectie van waterkeringen

Neem contact op met ons

Voor waterschappen en Rijkswaterstaat is het steeds belangrijker om aan te kunnen tonen dat goed opgeleide professionals de waterkeringen inspecteren. Met de opleiding Visuele inspectie van waterkeringen word je zo'n professional.  Voor de Stowa een goede aanleiding om een commissie in het leven te roepen om de kwaliteit van de opleiding Visuele inspectie van waterkeringen te waarborgen. Deze commissie had als taak om kwaliteitscriteria voor de opleiding vast te stellen en te auditen in hoeverre onze opleiding aan die criteria voldoet.

De kwaliteitscommissie bestaat uit medewerkers van waterschappen, Rijkswaterstaat en Stowa. Gezamenlijk stelden zij afgelopen voorjaar de kwaliteitscriteria vast. Deze 31 criteria zijn onder te verdelen in 4 categorieën: inhoud, vorm & didactiek, toetsing & diplomering en kwaliteit & opleidingsinstituut. In de zomermaanden is getoetst in hoeverre de opleiding aansluit op de criteria. Dat deden de leden van de kwaliteitscommissie door alle lesmaterialen en informatie voor de docenten te bekijken, maar ook door interviews met docenten, examinatoren en medewerkers van Wateropleidingen.

De conclusie is dat onze opleiding bijna volledig aansluit op de criteria. Hier zijn wij natuurlijk ontzettend trots op! Verbetermogelijkheden zijn onder andere de actualisering van de inhoud van de opleiding op de nieuwe normering, het nog beter afstemmen van de werkvormen op de doelgroep en het zorgen voor een goede aansluiting tussen de inhoud van de lessen en het praktijkexamen.

De komende maanden gebruiken we om deze verbeteringen in de opleiding door te voeren. Zo starten we in maart 2016 met de herziene opleiding. In 2017 wordt de audit herhaald, om dan opnieuw te toetsen of de opleiding goed aansluit op de wensen van de sector.

Nog vragen over de audit? Of wil je de opleiding Visuele inspectie van waterkeringen ook (in company) volgen? Neem contact op met Hanna Langerak (030) 60 69 424!

Audit opleiding Visuele inspectie van waterkeringen