Friese Oranjekoek voor Vergunningverleners en Handhavers Waternet

E-waternieuws artikel: Friese Oranjekoek voor Vergunningverleners en Handhavers Waternet

Neem contact op met ons

Bij Waternet was nieuwe kennis nodig over het Activiteitenbesluit, het besluit Lozingen buiten Inrichtingen (BLBI), Bronnering, Sanering en de agrarische onderwerpen uit het Activiteitenbesluit.

Jaco Makkenze (Waternet - team Vergunningen) en Menno Pieneman (Coördinator team Water en Omgeving bij Waternet) signaleerden deze wens aan vernieuwing van de kennis over deze onderwerpen en zochten contact met Wateropleidingen.

Naast de kennis wilden zij ook de onderlinge samenwerking en kennisdeling bevorderen. Om deze reden hebben we gekozen voor een opzet, die zowel voor de Handhaver als de Vergunningverlener zinvol is. De cursus bestond uit drie bijeenkomsten waarin vooral geoefend is met voorbeelden uit de praktijk. Een belangrijke vraag die door de deelnemers beantwoord moest worden was: welke wetgeving is van toepassing en waar kan ik de wettekst vinden? De volgende onderwerpen hebben we uitgediept:

1. Activiteitenbesluit en Besluit lozen buiten inrichtingen: verschillen tussen het begrip Inrichting en Niet-inrichting, de verschillende categorieën, wanneer is maatwerk nodig;

2. Bronnering, sanering en vaste objecten: onttrekking van grondwater, relevante regels uit de Keur, BLBI;

3. Agrarische onderwerpen uit het Activiteitenbesluit: (afval)waterstromen uit de veehouderij en de glastuinbouw, nieuwe regels rond erfafspoeling;

Aansluitend aan deze cursus organiseert Waternet een excursie waar de nieuwe kennis toegepast gaat worden.

Tijdens de evaluatie vertelden verschillende deelnemers wat ze hebben geleerd:

  • Ik weet nu waar ik het moet zoeken, lekker opgefrist;
  • Veel goede voorbeelden uit de praktijk;
  • Alle tips & tricks, daar heb ik wat aan;
  • Echt een toegevoegde waarde voor mijn ontwikkeling.

Omdat de docent, Henk Adema, bij Wetterskip Fryslân werkt, trakteerde hij op echte Friese Oranjekoek. De werkwijze die gehanteerd wordt bij het Wetterskip kwam regelmatig ter sprake. Ook zo wordt de landelijke ervaring  gedeeld tussen de waterschappen.

Voor meer informatie over het vernieuwen van kennis over de veranderde wetgeving voor Vergunningverleners en Handhavers: neem contact op met Hanna Langerak (030) 60 69 424.

Friese Oranjekoek voor Vergunningverleners en Handhavers Waternet1