Hoe ervaren de cursisten de opleiding Dijktechniek tot nu toe?

E-waternieuws artikel: Hoe ervaren de cursisten de opleiding Dijktechniek tot nu toe

Neem contact op met ons

Begin dit jaar startte de nieuwe opleiding Dijktechniek. Wateropleidingen ontwikkelde de opleiding voor technische managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici.

Het is een eerste opleiding voor mensen die hun professionele kennis op het gebied van dijktechniek willen versterken. Zodat ze na de opleiding een deskundig gesprekspartner zijn voor vakspecialisten en IPM teamrolhouders.

Eén van de 20 gemotiveerde cursisten is Frank Mertens. Hij werkt ruim 15 jaar bij waterschap Rivierenland. De opleiding is bijna halverwege. Hoogste tijd om Frank naar zijn ervaring te vragen. Maakt de opleiding zijn verwachtingen waar? Wat past Frank nu al toe in zijn werk? Gaat hij na het afronden van de opleiding verder met het vakmanschap Dijktechniek? We gaan in gesprek met Frank.

Met welke motivatie heb je je ingeschreven voor de opleiding Dijktechniek?

‘De opgave in dijkprojecten bij waterschap Rivierenland is momenteel groot en groeit de komende jaren nog fors. Ik ben nu zo'n 15 jaar werkzaam binnen een andere kerntaak van het waterschap. Ik wil me nu verder verbreden binnen het waterschap. Mijn huidige ervaring en de technisch inhoudelijk en breed georiënteerde opleiding Dijktechniek brengen mij een stap verder zodat ik straks mijn steentje kan bijdragen aan de toekomstige dijkopgaven binnen Nederland.'

Je bent nu deels werkzaam als assistent technisch manager van een dijkversterkingsproject namens waterschap Rivierenland. Wat is je werkervaring op het gebied van Dijktechniek en dijkversterkingen voordat je aan de opleiding startte?

‘Voordat de opleiding startte had ik geen inhoudelijke kennis op het gebied van Dijktechniek. Ik heb wel veel ervaring met projectmatig werken. Ik gebruik hier persoonlijke vaardigheden bij die ik toespits op de situatie en rol of taak die ik uitvoer. Ik heb heel bewust gekozen voor deze technisch inhoudelijke opleiding. De opleiding Dijktechniek leert mij alle gedetailleerde kennis van faalmechanismen, de grondmechanische faal-analyse daarvan en oplossingen hiervoor.'

Wat vind je van het niveau van de opleiding? Maakt Wateropleidingen je verwachtingen waar?

‘Zeker. De opleiding is intensief. We rekenen veel en heel gedetailleerd met verschillende methodieken. Voor de berekeningen bespreken we de schematisatie met ervaren praktijkdocenten. Achteraf is er ruimte voor overleg en dan bespreken we welke methodiek in welke situatie het beste de praktijk benadert. Doordat cursisten verschillende achtergronden hebben levert dit vaak interessante discussies op.'

Welke nieuwe dingen heb je al geleerd, die je nog niet wist?

‘Verschillende rekenfactoren waarmee je theoretische schematisaties met elkaar vergelijkt waren nieuw voor mij. Echt een eyeopener was hoeveel invloed een berm heeft aan de buitenzijde van een dijk als je kijkt naar golfoploop en overslag.

Wat mij opvalt tijdens de opleiding zijn de levendige discussies door voor- en tegenstanders voor het wel of niet aanhangen van bepaalde methodieken. Dit geldt voor alle fasen van het ontwikkelen, verbeteren of versterken van een dijk. Het gedachtengoed over Toetsing, Ontwerp en Realisatiefasen is heel divers. Net als het onderliggend onderzoek dat voor elke fase nodig is. Dit levert interessante visies op vanuit de ooghoeken van verschillende vakdisciplines.'

Wat springt er echt voor je uit in de opleiding? Wat was echt een verrassend onderwerp of leuk onderdeel? Een praktijk dag of een excursie bijvoorbeeld.

‘De continue "drive" van elke cursist om niet zomaar iets voor waar aan te nemen vind ik heel verrassend. De zoektocht naar de "contra-vraag" en herijking en reflectie op een oplossingsrichting leidt vaak tot een discussie. Dit wordt extra gevoed door de ervaren docenten van Wateropleidingen. Juist die discussies maken mij rijker. Het geeft mij een verbrede blik en ik denk er echt over na.'

Waar heb je nu al veel profijt van in je dagelijkse werk na 4 maanden opleiding Dijktechniek?

‘De deelnemers uit de groep hebben verschillende achtergronden. Hierdoor ontstaat er veel interactie vanuit de groep. En deze interactie is voor mij heel waardevol. Het levert breed-georiënteerde discussies op waardoor ik inzicht krijg in de dijk en zijn omgeving. Technische dijkveiligheid beredeneerd vanuit grondeigenschappen en harde constructies worden in perspectief gezet met daarbij aandacht voor bijvoorbeeld beleving, ruimtebeslag, gebruikers-acceptatie en alle overige Landschap Natuur Cultuurwaarden (LNC-waarden). Dit heeft als doel het dijkontwerp te maximaliseren en daarmee het eindresultaat voor elke stakeholder acceptabel te laten zijn.

Ik heb nu ook al veel profijt van het vakjargon dat gebruikt wordt. Dat begrijp ik nu beter en hierdoor schat ik beter in vanuit welk standpunt de (uitkomst van een) berekening of visie op oplossingsrichtingen wordt benaderd.

De groep cursisten bestaat uit personen met verschillende achtergronden zoals constructeurs, aannemers, hydrologen, vergunningverleners en dijkbeheerders. We leren elkaar tijdens de opleiding beter kennen en ik vergroot hier ook mijn netwerk mee.
Ik ben heel trots op de mogelijkheid die het waterschap Rivierenland mij nu al biedt; ik mag namelijk nu al meewerken aan een project regionale keringen.'

De opleiding is bijna halverwege. Wat zijn je verwachtingen voor de andere modules van de opleiding?

‘De opleiding is verdeeld over 4 modules en creëert een brede scope op het gebied van Dijktechniek. We gaan het vigerend toets instrumentarium nog behandelen, daar ben ik erg nieuwsgierig naar. We nemen dijkverbeteringsprojecten waar op dit moment aan gewerkt wordt nog onder de loep. Dat levert vast interessante discussies op. De toekomstige Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WTI) komt ook nog aan bod. Dat lijkt me ook heel interessant.

Als ik straks mijn diploma in ontvangst mag nemen is mijn persoonlijke gereedschapskist nog beter gevuld op het gebied van dijkversterkingen. Ik verwacht een 360 graden blik te hebben vanuit de techniek. Die gereedschapskist, mijn projectmanagementervaring en persoonlijke vaardigheden zorgen ervoor dat ik Nederland straks veiliger maak en behoud.

Zie je op tegen bepaalde onderdelen uit de komende modules?
‘Alles is een uitdaging als je het voor het eerst ervaart. Ik verwacht een uitdagende en intensieve discussie over de interpretatie van het vigerende en toekomstige beoordelingsinstrumentarium.Boeiend daarbij vin dik hoe de wetgever (en rijks-adviseurs), de doeners (RWS, waterschappen), ingenieurs- en advies-bureaus kennis en ervaring met elkaar uitwisselen.

Ik hoop dat ik nog meer inzicht krijg in project overstijgende verkenning over de marktbenadering richting aannemers die gesteund worden door ingenieurs- en adviesbureaus.'

Kijk je nu (al) anders tegen het vakmanschap Dijktechniek aan?

‘Absoluut. Ik besef dat je in elke rol of taak die je hebt naast techniek ook alle overige projectomstandigheden in ogenschouw moet blijven houden voor een optimaal Dijkontwerp.'

Wil je na het afronden van de opleiding echt verder met Dijktechniek?

‘Jazeker. De opgave van het waterschap als het gaat om dijkversterking is behoorlijk groot. Door het afronden van de opleiding hoop ik een actieve rol te krijgen om Nederland veiliger te maken en de dijken te versterken.'

Welke toekomst zie je voor je zelf weggelegd binnen een jaar of 5?

‘Ik hoop dat ik dan net zoals nu, volwaardig meedraai en dat ik de kerntaken van een waterschap (of een andere publieke overheidsinstantie) waarmaak. Ik wil niet alleen door gedetailleerde inhoudelijke techniek worden gedreven. Ik wil namelijk ook een brede kijk hebben op de publieke taken. Wat mij betreft horen hier ook doelgerichte hulpmiddelen uit projectmanagement en persoonlijke ontwikkeling bij.'

De tweede groep cursisten staat gepland vanaf september. Wat wil je komende cursisten meegeven voordat ze aan de opleiding starten? Wat moeten ze echt goed beheersen? Of waar moeten ze zich goed op voorbereiden?

‘Houd rekening met inhoudelijk en handmatig uit te voeren berekeningen. Weet waarvoor je welke rekenmethodiek moet gebruiken en zorg dat je de voor- en nadelen kent van de mogelijkheden en beperkingen. Nóg belangrijker, weet hoe je de uitkomst weerspiegelt tegen alle facetten die je nodig hebt om een optimaal dijkontwerp te realiseren.

Als laatste tip: blijf bij de les. En probeer alvast een volgende stap te maken. Voor en na elke lesdag maak je ‘huiswerkopdrachten'. De opdrachten geven je stof tot nadenken. Toets je opgedane kennis bij je collega's of in je netwerk. Zo blijf je actief met de stof bezig en maak je de stof snel eigen.'

Opleiding Dijktechniek - tweede groep start september 2016

De opleiding Dijktechniek is een groot succes. Er is veel vraag naar de opleiding. Zo veel, dat de tweede uitvoering gepland is voor september 2016. Ook dijktechneut worden? Ga naar de website en schrijf je nu alvast in.

Heb je na het lezen van dit artikel vragen over de opleiding Dijktechniek? Neem contact op met Claudia Peters (030) 60 69 418 van Wateropleidingen.

Frank Mertens over opleiding Dijktechniek

De continue "drive" van elke cursist om niet zomaar iets voor waar aan te nemen vind ik heel verrassend. De zoektocht naar de "contra-vraag" en herijking en reflectie op een oplossingsrichting leidt vaak tot een discussie.

Frank Mertens, Projectleider Baggeren - waterschap Rivierenland