Assetmanagement: interview met Marco Aberkrom

Eu-waternieuws artikel: Assetmanagement: interview met Marco Aberkrom

Neem contact op met ons

Assetmanagement. Je leest en hoort er veel over. Wat is het nu eigenlijk? Is het iets voor mijn organisatie? Marco Aberkrom van CMS Asset Management legt uit.

Assetmanagement is een veel gebruikte term tegenwoordig. Wat is het precies?
Het zijn alle gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde te realiseren uit assets. Assets zijn de fysieke bedrijfsmiddelen van een organisatie. Voor de watersector specifiek, zijn assets de installaties zoals de afvalwaterzuiveringsinstallaties, polder- en persgemalen, persleidingen, drinkwaterpompstations en watergangen. Het doel van assetmanagement is gewenste waarde voor belanghebbenden creëren. Maar wel binnen acceptabele risico's en tegen de juiste kosten. Gemeten over de hele levensduur van die assets. Zo weet je dat assets betaalbaar, goed en veilig zijn voor de eindgebruiker.

Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld bewoners en gebruikers in een gebied zoals een boer die voldoende water voor zijn land wil, zonder kans op overstroming. Of bedrijven die hun afvalwater willen lozen.

Waarom is het interessant voor de watersector om assetmanagement in te zetten?
De watersector kent veel assets. Door assetmanagement wordt in de besluitvorming steeds meer rekening gehouden met de risico's en de (toegevoegde) waarde die met de assets kunnen worden behaald. Denk daarbij aan verwerking van slib tot grondstof voor de energiecentrale of juist de terugwinning van grondstoffen uit het afvalwater. Met assetmanagement is iedereen in de organisatie in staat om goed beargumenteerde keuzes te maken over assets.

Daarnaast zijn organisaties in de watersector door fusies groter geworden. Het beheersgebied en het aantal poldergemalen en afvalwaterzuiveringen per waterschap zijn bijvoorbeeld veel groter. En afvalwaterzuiveringen worden steeds vaker op afstand bediend. De toegang op afstand veilig houden en de informatie borgen wordt dus steeds belangrijker. Ook met het oog op behoud van kennis. Transparante, actuele en juiste informatie is dus onmisbaar.

Wat zijn nu echt concrete voordelen van assetmanagement?
Het levert continue verbetering van de effectiviteit op. Het draagt bij aan doelmatigheid. Het zorgt voor meer transparantie.

Door meer inzicht kun je:
- betere financiële prestaties leveren
- besluiten nemen over komende investeringen in assets (onderbouwd met informatie)
- risico's beheersen

En door focus kun je:
- resultaten en diensten verbeteren
- aantoonbaar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen
- een bijdrage leveren aan een meer duurzame organisatie
- de reputatie van de organisatie verbeteren

Wat zijn de belangrijkste onderdelen in de 2-daagse cursus?
Je kijkt naar alle onderdelen van assetmanagement voor jouw organisatie. Je komt tot meer bewustwording over het nut van doelstellingen en je denkt zelf na over het maken van een strategie voor assetmanagement. Het toont daarbij het nut van een lange termijn planning die tot wel 30 of 40 jaar vooruit kijkt. Ook het belang van risicomanagement en informatiemanagement worden in de cursus meegenomen. Er wordt ook aandacht besteed aan de cultuuraspecten van assetmanagement. Het wordt duidelijk dat juist de mensen binnen de organisatie het verschil maken om tot succesvol assetmanagement te komen.

Welke kennis doe je als cursist op en pas je meteen toe in je werk?
Naast kennis over assetmanagement leer je veel bewuster te kijken naar de meerwaarde uit je assets. Je vraagt je af ‘waarom doe ik dit?'. Hoe kan ik het proces continu verbeteren? Stel ik juiste normen vast? Tijdens de cursus komen de vragen omtrent de assets van jouw organisatie aan bod. Die bespreken we met elkaar.

CMS Asset Management was betrokken bij het tot stand komen van de nieuwe internationale norm. Waar staat deze nieuwe norm voor?
Voorheen werd de norm PAS 55 gebruikt. De nieuwe norm, ISO 55000 (International Organization for Standardization) is een internationale norm. Hierin staan alle vereisten die bijdragen aan goed assetmanagement. Als aantoonbaar aan alle eisen wordt voldaan, kan een organisatie zich laten certificeren.

Welke rol speelden jullie hierin?
Collega Robert van Grunsven was betrokken als lid van de Technical Committee (ISO TC251). Deze commissie hield zich ruim 3,5 jaar bezig met het samenstellen van de nieuwe norm. De NEN-ISO 55000 is de Nederlandse versie, één van de vertalingen van de ruim 30 landen die er aan hebben meegewerkt. Robert is nog steeds actief lid. Nu van het college van deskundigen, gericht op normering voor het certificeren.

Wat is de belangrijkste reden om deze cursus te volgen?
Je begrijpt dat assetmanagement naast de instrumentele kant veelal mensenwerk is. Deze cursus is een uitstekende start om op een andere manier naar assets te kijken en deze op effectieve wijze in te zetten. Je gaat aan de slag zodat je gerichte afwegingen over de assets in jouw organisatie maakt.

Marco Aberkrom is Consultant Asset Management en werkt sinds 2012 bij CMS Asset Management.

CMS Asset Management en Wateropleidingen werken samen en geven de cursus Assetmanagement. Ben jij manager, bedrijfsvoerder, maintenance engineer, beleidsmaker of erg geïnteresseerd in het onderwerp? Wil je alles leren over assetmanagement binnen jouw organisatie? Schrijf je nu via onze website in en start 20 oktober.

Meer informatie over de cursus? Neem contact op met Petra Barte (030) 60 69 403, opleidingscoördinator Wateropleidingen.

Docent Marco Aberkrom