Cursus Dijkinformatie voor Beheer en Versterken: interview met Henri van der Meijden

E-waternieuws artikel: Cursus Dijkinformatie voor Beheer en Versterken interview Henri van der Meijden

Neem contact op met ons

Henri van der Meijden volgde in juni de tweedaagse cursus Dijkinformatie voor Beheer en Versterken. Hij werkt als beleidsadviseur bij Waterschap Hollandse Delta. We zijn benieuwd waarom hij deze nieuwe cursus volgde. En natuurlijk wat hij heeft geleerd. Is de nieuwe kennis direct toepasbaar?

Met welke reden heb je je ingeschreven voor deze cursus?
"Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen in waterveiligheid. Het nieuwe normenstelsel voor primaire waterkeringen en de nieuwe manier van beoordelen van deze keringen bijvoorbeeld. En de implementatie van risicogestuurd onderhoud. Ons waterschap wil veel kennis in huis halen zodat we goed op deze ontwikkelingen kunnen inspelen.

Er zijn inmiddels veel nieuwe technieken om informatie over waterkeringen te verzamelen. Ik wilde meer inzicht krijgen in de toegevoegde waarde en de praktische toepasbaarheid van allerlei nieuwe technieken waarmee ik informatie over waterkeringen kan verzamelen."

Was deelnemen aan deze cursus op jouw eigen initiatief?
"Ik kreeg een e-mailing van Wateropleidingen over deze cursus. Vanuit mijn coördinerende rol in waterveiligheid vind ik deze cursus een goed initiatief omdat ik een breed overzicht wil hebben van nieuwe meet- en monitoringstechnieken."

Wat is je ervaring als het om dijkversterking gaat?
"Zelf werk ik niet aan het dijkversterkingsprogramma. Binnen ons waterschap ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van de veiligheidsbeoordeling van waterkeringen. Als uit toetsing blijkt dat een dijktraject afgekeurd is en versterkt moet worden, zorg ik ook voor de aanmelding van het project op het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Na vaststellen van het HWBP neemt onze projectorganisatie onder leiding van een interne opdrachtgever, de voorbereiding en realisatie van het project op zich."

Welke technieken gebruik je nu na de cursus?
"In ons ‘Opgaveplan duurzaamheid, energie en innovatie' hebben we met ons bestuur afgesproken dat we op 2 plekken innovatief dijkbeheer toepassen. We onderzoeken op dit moment waar we welke technieken kunnen inzetten. Hierbij kijken we vooral naar de  praktische toepasbaarheid en de toegevoegde waarde van deze technieken."

Wist je al veel over metingen en informatiesystemen die je inzet?
"Op hoofdlijnen weet ik van bestaande technieken. Ik heb ook gehoord over nieuwe ontwikkelingen met sensoren en glasvezelkabels. Maar bij het concreet toepasssen had ik nog geen duidelijke voorstelling. Het meten van temperatuurverschillen en op basis daarvan conclusies trekken over piping, dat was echt nieuw voor mij."

Wat levert goed meten en monitoren direct voor jou in je werk op?
"Ik zie op dit moment vooral een toegevoegde waarde in de voorverkenning van één van onze dijkversterkingsprojecten op het HWBP. Dit project is op basis van resultaten van de studie Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) met prioriteit op het HWBP terecht gekomen. Om de veiligheidsopgave beter te bepalen, hebben we meer informatie nodig over de opbouw van waterdrukken en tijdsafhankelijkheid bij opbarsten en piping. Het resultaat is een veel scherper beeld van het versterkingsproject."

Als je terugkijkt op de cursus, wat heb je direct toegepast in je werk?
"De cursus sloot heel goed aan bij onze ambitie om innovatief dijkbeheer toe te passen én bij de voorverkenning van één van onze HWBP-projecten. Door deze cursus heb ik nu een goed en breed overzicht van de mogelijkheden. Tijdens de cursus vroeg ik me telkens af, hoe pas ik dit binnen ons waterschap toe? Heel praktisch. En ter voorbereiding op de tweede lesdag heb ik de concrete case van ons dijkversterkingsproject gebruikt."

Wat vond je het meest verrassend aan de cursus als je naar inhoud of techniek kijkt?
"De praktijkvoorbeelden. En wat ik heel positief vind is dat de docenten in de praktijk werken. Zij waren bij veel projecten betrokken die tijdens de cursus aan bod kwamen.

Vanuit de theorie zie je misschien wel eens iets over het hoofd. De docenten benoemden ook juist die zaken. Hoe belangrijk de plaatsing van een apparaat kan zijn of hoeveel verwarring er kan ontstaan door een verkeerde land- of datuminstelling in een datasysteem.

Een andere belangrijke eye-opener was dat je bij het opzetten en uitvoeren van een monitoringsplan naar alle fasen van de levenscyclus van een dijk (beheer-afkeuring-ontwerp-uitvoering) moet kijken. En niet alleen naar de fase waarvoor op dat moment de monitoring primair bedoeld is. Ik heb geleerd dat je ook moet nadenken aan wat er vóór en ná een fase uit de levenscyclus nodig is.

De kosten en baten van monitoring liggen namelijk vaak in verschillende fasen uit de levensyclus. Door de hele levenscyclus van een waterkering te beschouwen onderbouw je veel beter  ‘waarom' een investering in monitoring toegevoegde waarde heeft."

Draag je het geleerde ook over aan je collega's?
"Niet direct de inhoudelijke stof. Maar wel dat als we nieuwe technieken concreet toepassen, we vooral de kennis en ervaring vanuit FloodControl IJkdijk (http://www.dijkmonitoring.nl/) moeten gebruiken. Dit draag ik intern absoluut over."

We organiseren deze cursus dit jaar op 8 november nog een keer. Wie moet deze cursus volgens jou absoluut volgen?
"Monitoring is in elke fase van de levenscyclus van een waterkeringen interessant. Daarom is deze cursus in mijn ogen geschikt voor een brede groep. Ik zie vooral meerwaarde in de samenstelling van de groep: mensen vanuit beheer, onderhoud, toetsing en versterking. Net als een mix van mensen die wel of geen ervaring hebben met het toepassen van nieuwe technieken. Ik heb hier nu al profijt van. Ik bekijk met een collega-cursist of we qua samenwerking iets voor elkaar kunnen betekenen.

Iedereen leert van theorie, praktische voorbeelden, gesprekken in de groep en huiswerkopdrachten. Er is voldoende tijd voor vragen, discussies en het uitvoerig bespreken van onderwerpen. Een cursist bepaalt deels zelf wat hij of zij uit de cursus haalt."

Wil jij ook een beter en actueel inzicht in de conditie van je dijk?
De inzet van data- en informatietechnologie en systemen zijn van grote meerwaarde. Tijdens de cursus Dijkinformatie voor Beheer en Versterken leer je hoe je metingen en informatiesystemen inzet in de verschillende fasen van dijkbeheer en bij versterking. Na de cursus weet je hoe je een meetplan kunt opstellen en welke technieken beschikbaar zijn. We nemen je mee in de informatievraag en projecteren dit op de hele beheercyclus.

De cursus staat gepland op 8 november 2016. Schrijf je in via de website.

Contact
Heb je nog vragen over de cursus? Neem contact op met Ingrid Hilwerda (030) 60 69 411.

Henri van der Meijden_364