Hoe werkt dat nou eigenlijk “voor en door professionals"?

E-waternieuws artikel: Hoe werkt dat nou eigenlijk “voor en door professionals’?

Neem contact op met ons

Deze vraag kregen wij van een medewerker van een omgevingsdienst. Hij overweegt een opleiding in te richten met inzet van eigen vakspecialisten. Voor ons een mooie vraag. Een manier van werken en een visie op leren waar wij iedere dag aan werken. Daarom maken wij graag helder op welke manier wij samenwerken met vakspecialisten en hoe hard zij nodig zijn om de juiste kennis op peil te houden.

Wanneer Wateropleidingen een leertraject ontwikkelt volgen wij in principe het ADDIE-model (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Dit doen wij op interactieve wijze. Hieronder beschrijven wij de stappen bij het maken van een opleiding.

Analysis
Tijdens deze eerste stap brengen we de leerwensen in kaart. Om hoeveel cursisten gaat het, wat weten zij al, op welke manier willen zij leren, wat wil de leidinggevende, hoe noodzakelijk is de opleiding, etc.

Bij het maken van taakanalyses betrekken wij vakspecialisten. Het resultaat van deze stap is helderheid over de doelgroep (voorkennis, omvang, niveau) en inzicht in de benodigde kennis en vaardigheden en de wensen.

Design
Tijdens deze fase bepalen we het ontwerp van het leertraject. Dit resulteert in een lesplan met leerdoelen, de bijbehorende leervorm(en). Bij de opzet van het lesplan kijken we naar de ordening die het meest geschikt is bij de leerdoelen (thematisch, chronologisch, procesmatig etc). Het leerdoel geeft richting aan de inhoud en de wijze waarop dit beheerst moet worden (kennis, begrip of toepassing). De leervorm kan e-learning, klassikaal, werkplek leren, oefensituaties, toetsing, of een combinatie van al deze leervormen zijn. Vakspecialisten kunnen input geven over de leerdoelen en samen stellen we de best passende leervorm vast. Een belangrijke afweging hierbij is de praktijkgerichtheid. Hoe sluit je zo dicht mogelijk aan bij de praktijk met de leervormen?  We maken afspraken over het reviewen van materialen en de inrichting van de evaluatie.

Voor het maken van een opleiding richten we meestal een ontwerpcommissie in bestaande uit experts, vakspecialisten, leidinggevenden en vertegenwoordigers van een sector of platform.

Development
In deze fase  gaan we lesmaterialen produceren, zoals toetsen, films, draaiboeken voor docenten, powerpoint presentaties, oefeningen, e-learning, opdrachten, achtergrondinformatie en programma’s. Vakspecialisten zijn noodzakelijk om een goede inhoud vast te stellen. Wateropleidingen begeleidt de vakspecialisten bij het gebruik van systemen zoals een digitaal platform, het construeren van toetsvragen en bij de voorbereidingen op hun (nieuwe) taak als docent. We begeleiden deze docenten met didactische trainingen, hulp bij het uitwerken van de lesplannen en voorzien hen van didactische tips & tricks.

Voor het ontwikkelen van de materialen zetten wij altijd vakspecialisten in. Een belangrijke reden hiervoor is dat zij in een later stadium deze materialen zelf ook gaan gebruiken. Een review van de materialen wordt door externen en Wateropleidingen gedaan.

Implementation
Daarna gaan we de opleiding plannen, lesmaterialen beschikbaar stellen, en de uitvoering door vakspecialisten organiseren. We informeren managers of collega’s over hun rol om de opleiding tot een succes te maken tijdens een Meet the Manager-bijeenkomst. Tijdens de uitvoering van een cursus is de coördinator van Wateropleidingen regelmatig aanwezig om de reacties en wensen van de deelnemers te inventariseren, uitleg te geven over het gebruik van het digitale platform en vragen te beantwoorden. Pedagogisch en didactisch begeleiden wij de docent/vakspecialist.

Wateropleidingen regelt de gehele logistieke organisatie en planning. De uitvoering nemen vakspecialisten geheel voor hun rekening.

Evaluation
We plannen (indien nodig) een examen en verwerken de evaluaties. De resultaten van de evaluaties bespreken we met de ontwerpers, ontwikkelaars en uitvoerders en maken een managementrapportage. We wegen en overleggen de voorgestelde wijzigingen en verwerken waar nodig deze in het ontwerp, materiaal en opzet van de opleiding.

Het verzamelen en analyseren van de evaluatiegegevens doet Wateropleidingen. Het wegen en doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen doen we geheel in samenspraak met de vakspecialisten tijdens een evaluatievergadering.

Wil je meer weten over de manier waarop wij vakspecialisten betrekken bij het opleiden? Neem dan contact op met Els Vernooij (030) 60 69 421.

ADDIE model