Senior Dijkwacht certificering


Wateropleidingen verzorgt namens de waterschappen de certificering van Senior Dijkwachten. Dit is in 2019 ontwikkeld in opdracht van STOWA en samen met de werkgroep Professionalisering Dijkbewaking. Met Hans Knotter, Specialist Waterkeringen en coördinator Dijkbewaking bij waterschap Rivierenland en voormalig voorzitter van de werkgroep, spreken we over het belang van deze certificering.

SD

Wat is de huidige status van dijkbewaking in Nederland?
Ieder waterschap regelt dit op zichzelf. Dijkwachten komen van binnen en buiten de organisatie en de waterschappen zorgen ervoor dat zij de juiste instructies en opleiding krijgen om dit goed te doen. De zorgplicht verplicht waterschappen om georganiseerd te zijn bij calamiteiten, maar hoe zij dit invullen bepalen ze zelf. Het ene waterschap is hier verder in dan het andere. Bij waterschap Rivierenland beschikken we over 350 dijkwachten. 200 hiervan zijn interne medewerkers en 150 zijn lokale vrijwilligers. Wij bieden hen een basisopleiding bij het begin en ook volgen zij jaarlijks een training en oefening.

Wat doet de werkgroep professionalisering dijkbewaking?
De werkgroep is gestart in 2015 op initiatief van veertien waterschappen, met als doel om samen te werken aan de verdere professionalisering van dijkbewaking. Resulterend in een aantoonbaar bekwame dijkbewakingsorganisatie. Hierbij horen het verder professionaliseren van de dijkbewakingsorganisaties en het trainen van dijkwachten. Hiervoor zijn van 2015 tot 2019 diverse producten opgeleverd, zoals het handboek dijkbewaking, lesmateriaal en uniforme registratieformulieren. De certificering Senior Dijkwacht is ook één van deze producten. Met het opleveren van deze producten is het werk van de werkgroep veranderd. Nu de producten zijn ontwikkeld zitten we in een fase waarin deze beheerd moeten worden. Sinds 2015 was ik voorzitter van de werkgroep, maar na het opleveren van de producten heb ik een stap terug gedaan.

Wat is het belang van de certificering Senior Dijkwacht?
De certificering draagt bij aan het kwalitatief verbeteren van de dijkbewaking. En sluit aan bij het doel aantoonbaar bekwaam. De dijkbewakingsorganisaties worden steeds professioneler en ook wordt er onderling steeds meer samen geoefend voor calamiteiten. Met de certificering weten we nu intern en extern wat het niveau is van een Senior Dijkwacht. Zij beschikken over meer kennis en competenties. Waterschappen passen deze nieuwe rollen in bij de organisatie van de dijkbewaking. En schuiven de Senior Dijkwachten naar voren bij de onderlinge uitwisseling tussen de waterschappen bij oefening en calamiteiten.

Wat zijn jouw verwachtingen van de certificering?
De certificering is een mooi instrument voor de verdere professionalisering van dijkbewakingsorganisaties. Ik verwacht dan ook dat waterschappen dit zullen gaan omarmen en enkele van hun dijkwachten laten certificeren tot Senior Dijkwacht. In mei 2019 is er een eerste groep vanuit waterschap Rivierenland gecertificeerd. Waterschappen moeten hun dijkwachten zelf opleiden tot Senior Dijkwachten. Vervolgens kunnen zij bij Wateropleidingen terecht om hun dijkwachten te certificeren. De deelnemers moeten hiervoor een toets succesvol afronden.

Wat zijn de reacties op de certificering?
De eerste groep Senior Dijkwachten gaf aan dat het niveau van de toets hoog ligt. Toch haalden zij het op een uitzondering na allemaal. De Senior Dijkwacht heeft een rol gekregen in onze dijkbewakingsorganisatie bij waterschap Rivierenland. De reactie hierop bij trainingen en oefeningen zijn positief.

Wil je meer weten of het certificeringstraject en/of een incompany examen aanvragen voor jouw waterschap? Kijk dan op de pagina van Senior Dijkwacht of neem contact op met Ingrid Hilwerda.