Strategisch omgevingsmanagement inzetten bij klimaatadaptieve maatregelen

2 september 2021

Het IPCC-klimaatrapport van de VN en de wateroverlast in Zuid-Limburg in de zomer van 2021 roept discussie op als het gaat om het bouwen van nieuwe woonwijken ver onder zeeniveau. Moeten we dit nog wel willen als we de kans op piekbuien toeneemt, bodem daalt en de zeespiegel stijgt? Blijven we de waterkeringen ophogen en verstevigen of zijn andere maatregelen nodig?

omgevingsmanagement klimaat

Met de komst van de Omgevingswet en de nieuwe klimaatscenario's moet de discussie over gebiedsontwikkeling en veiligheid tussen de diverse stakeholders worden gevoerd. De vraag is hoe je met de afweging van alle belangen bij de inrichting van de leefomgeving het water continu in het vizier houdt.

De watertoets is voor de waterschappen een belangrijk instrument. Ondernemers en bewoners moeten via participatie aandacht krijgen. Kiezen zij om in een risicovol gebied te wonen of te ondernemen, dan is mogelijke waterschade voor eigen rekening. De stakeholders moeten zich bewust zijn van gevolgen bij keuzes die nu worden gemaakt.

Benodigde kennis en vaardigheden
Om dit proces goed te kunnen begeleiden of doorlopen is er een stevige basis nodig met kennis van het watersysteem, de instrumenten van de Omgevingswet en de klimaatopgaven. Daarbij zijn procesvaardigheden essentieel om tot resultaten te komen.

Wateropleidingen en Tornak begeleiden waterschappen met een op maat gemaakt opleidingstraject. Met praktijkleren worden de benodigde kennis en vaardigheden aangereikt om succesvol de Omgevingswet te implementeren en projectresultaten te behalen. Action Learning staat centraal. Je leert niet alleen met je collega’s, maar je lost ook problemen op. De organisatiedoelen en leerdoelen van medewerkers staan centraal.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Angela Roerdink, of download hier meer informatie.