Doel

Maatschappelijke thema’s zoals energie, wateroverlast, de woningopgave, biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving zijn nauw verweven met het waterbeheer. Juiste kennis van het watersysteem vormt de basis om deze omgevings-, kwaliteit- en klimaatvraagstukken aan te pakken. Daarnaast is het vermogen om met een integrale bril naar deze vraagstukken te kijken van essentieel belang om tot succesvolle oplossingen te komen. Alleen samen met de stakeholders kun je deze uitdagingen aan.

Na het volgen van deze opleiding heb je voldoende basiskennis van het watersysteem. Je weet hoe het systeem van oppervlaktewater, grondwater, bodem en ecologie werkt. En welke verstoringen en klimaatuitdagingen er zijn en hoe je dit kunt oplossen of voorkomen. Binnen de referentiekaders van beleid en wetgeving werk je met verschillende stakeholders samen aan de actuele vraagstukken waarbij je watersysteemkennis toepast. Je ervaart welke handelingsperspectieven er zijn bij de verschillende vraagstukken.

Inhoud

De opleiding bestaat uit een introductie (2 dagdelen), gevolgd door twee modules (28 dagdelen):

  • Introductie (2 dagdelen)
    Uitdagingen 21e eeuw: verandering klimaat, scenario’s KNMI, droogte, wateroverlast, bodemdaling, energietransitie, duurzaamheid, biodiversiteit, woningopgave, beleid en wetgeving.
  1. Watersysteem (18 dagdelen)
    Water- en bodem ordenend, hydrologisch en ecologisch systeem, waterbalans, neerslag-afvoer proces, stromingsproces en -principes, verzadigde en onverzadigde zone, relatie tussen grond- en oppervlaktewater, data en modellen, KRW, ecologische sleutelfactoren, waterkwaliteit, verstoringen, meren, plassen, sloten, kanalen, beken en rivieren.
  2. Omgeving, klimaat, kwaliteitsvraagstukken (10 dagdelen)
    Koppelkansen in de waterketen, energietransitie, circulaire economie, natuur en landbouw, waterveiligheid, biodiversiteit, klimaatbestendige stad en regio, stakeholders, Omgevingswet, strategisch omgevingsmanagement

Vorm

De opleiding start met het in kaart brengen van actuele vraagstukken over waterbeheer. Daarna volgt een excursiedag waarbij je door middel van praktische opdrachten inzicht krijgt in het watersysteem. In module 1 ontrafelen we de werking van het watersysteem en voer je eenvoudige berekeningen uit om de werking van het systeem te leren begrijpen. Deze module sluit je deze af met een examen. In module 2 ligt de nadruk op de toepassing van kennis in complexe vraagstukken, de integrale aanpak met verschillende stakeholders en het samenwerken met elkaar. Deze module sluit je af met een groepsopdracht en presentatie.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 15 fysieke bijeenkomsten. In het lesrooster zie je hoe de lessen per dagdeel verdeeld zijn.

Integraal Waterbeheer lesrooster 6-3-2024 (pdf, 233 kB)

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs, planadviseurs, omgevingsmanagers, projectleiders, vergunningverleners, adviseurs waterbeheer.

Instapniveau

hbo/wo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Duur

30 dagdelen

Coordinator

Examen

Module 1 wordt afgesloten met een examen. Module 2 met een groepsopdracht en presentatie.

Herexamenkosten vallen buiten de cursusprijs. Deze kosten brengen wij apart in rekening.mario_maessen_portret_960x600

‘Deze opleiding geeft je veel meer begrip van de kwalitatieve en de kwantitatieve aspecten van waterbeheer.'

Mario Maessen
Senior data scientist (Vitens)

"De opleiding Integraal Waterbeheer heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ik had niet verwacht dat we zo diep op de stof in zouden gaan."
- Anja Dekker, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier