Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 08-05-2024 05-06-2024 1.560,00 Direct inschrijven

Doel

Goed peilbeheer voorkomt wateroverlast of verdroging. Het voeren van goed peilbeheer wordt complexer door de stijgende zeespiegel, nattere winters, drogere zomers en een dalende bodem. Maar ook door de toegenomen druk op de ruimte, bijvoorbeeld door nieuwbouwwijken. Door deze complexiteit is een flexibele sturing gewenst. In deze cursus lichten de docenten de invloed van het grondgebruik zoals woningbouw, waterberging, natuurterreinen, agrarisch gebied op het peil toe. Ook komt de regeling van het peil en de effecten van peilbeheer op het watersysteem aan de orde.

Na het volgen van deze cursus weet je hoe het watersysteem werkt en hoe het grondwater en het oppervlaktewater op elkaar reageren. Je leert hoe je het grondwaterpeil stuurt en wat de effecten zijn van grondgebruik en landinrichting op het peilbeheer. Ook leer je hoe je telemetrie inzet bij peilbeheer.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • watersysteem en waterhuishouding;
  • relatie grond- oppervlaktewater;
  • problemen en oplossingen binnen de waterhuishouding;
  • waterbalans, Waternood, GGOR, WB21;
  • relatie peilbeheer en ruimtelijke ontwikkelingen;
  • afstemmen peilbeheer op verschillende wensen in het gebied;
  • peilbeheer in stedelijke en landelijk gebied;
  • excursie Laag- of Hoog-Nederland;
  • sturen en meten op afstand;
  • telemetrie.

Vorm

De docent licht de theorie toe aan de hand van praktische voorbeelden. De lesdagen vinden plaats op verschillende praktijklocaties.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Peilbeheerders en watersysteembeheerders

Instapniveau

vmbo/mbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Duur

3 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

16

Coordinator


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 08-05-2024 05-06-2024 1.560,00 Direct inschrijven

"De hele cursus Peilbeheer had veel sterke punten en was heel leerzaam. Elke peilbeheerder zou deze cursus moeten doen."
- Jan van Driel (Waterschap Scheldestromen)