Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Opleiding

Aquatische ecologie
Doel

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft een goede ecologische waterkwaliteit voor. Natura-2000 gebieden moeten zodanig ecologisch ingericht zijn, dat zij een optimaal leefgebied vormen voor specifieke soorten. De vraag is of dit met alle plannen en maatregelen gaat lukken. Deze opleiding analyseert onze watersystemen vanuit fysisch, chemisch en biologisch oogpunt. We gaan in op opbouw- en afbraakprocessen in watersystemen met de daaraan gekoppelde nutriëntencycli. Ook de relatie tussen soorten en hun fysisch-chemische milieu komt aan bod. Hoe je deze complexe processen vervolgens beïnvloedt om de doelen van de KRW te behalen, staat in deze opleiding centraal.

Je leert in de praktijk hoe de ecologische beoordeling wordt uitgevoerd en wat we onder een goede en slechte ecologische toestand verstaan. Ook ken je beheerscenario’s voor ecologische problemen in aquatische systemen en oplossingen.

Inhoud

Deze opleiding bestaat uit drie modules:

  1. ecologische principes van watersystemen (5 dagen): nutriënten, stof- en energiestromen, structuur ecosysteem, soorten organismen, populatiedynamica, ruimtelijke en temporele verdeling en genetische diversiteit;
  2. watertypen: kenmerken en beoordeling (5 dagen): stromende wateren, ondiepe zoet meren, sloten, kanalen, stadswateren, vennen, estuaria, ecologische beoordeling van type wateren, beoordelen in het kader van KRW richtlijnen;
  3. ecologische problemen, inrichting en beheer (5 dagen): waterverontreiniging, ecotoxicologie, biodiversiteit, exoten, water- en oevervegetatie, populatiebeheer, versnippering, eutrofiering, systeemanalyse van gebieden, kritische belasting, knelpunten, kansen, afweging en inschatting van maatregelen.

Vorm

De theorie komt aan bod via het cursusboek en wordt verduidelijkt met praktijkvoorbeelden. In huiswerkopdrachten pas je de lesstof toe.

Bijzonderheden

Je maakt gebruik van je eigen laptop en de digitale leeromgeving.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

(technisch) beleidsmedewerkers waterbeheer

Instapniveau

hbo/wo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

8 uur per bijeenkomst plus 30 uur voor de eindopdracht

Maximaal aantal deelnemers

16

Examen

de opleiding bevat twee schriftelijke toetsen en een eindopdracht

Vaardigheden

SamenwerkenPresenterenCreatieve oplossingen bedenkenTrouble shootingData AnalyseArgumenteren


Behoeftepeiling

Wateropleidingen biedt de opleiding Aquatische Ecologie al jaren aan. Waar we eerder door te weinig deelnemers genoodzaakt waren de opleiding te annuleren, staan er nu voldoende deelnemers op de wachtlijst. Voor ons een reden om de opleiding te actualiseren en te laten starten in april 2020. Deze willen we aanbieden op basis van jouw wensen, om zo goed mogelijk aan te sluiten op de actualiteit en jouw werkpraktijk. Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze opleiding, dan willen we je vragen deze korte vragenlijst in te vullen.

Voorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze opleiding reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

"De opleiding is sterk gericht op leren begrijpen van watersystemen aan de hand van abiotische gegevens. Er wordt veel gewerkt met concrete opdrachten. Dit maakt het een erg waardevolle opleiding."
(Cursist Aquatische ecologie)