Leerplekken voor social return trajecten


Eerder dit jaar hebben we aangekondigd leerplekken beschikbaar te stellen voor social return trajecten. Hiervoor zijn we op zoek naar deelnemers. Daarom komen we graag met organisaties in contact om te bespreken hoe zij invulling geven aan social return en hoe we hierin samen kunnen werken.

social

Wateropleidingen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving en perspectief heeft op werk en inkomen. Wij willen invulling geven aan social return door opleidingsplaatsen beschikbaar stellen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning, werklozen en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt die in de watersector willen werken.

Omdat het volgen van een opleiding vooral zinvol is als deze gecombineerd is met het opdoen van werkervaring, willen wij aanhaken bij leerwerkplekken die in de watersector beschikbaar zijn voor onder andere statushouders. Door het volgen van een opleiding leert de medewerker de Nederlandse vaktaal, bouwt hij een netwerk op binnen de watersector en kan hij een diploma behalen. Wij bieden opleidingsplekken in de opleidingen Techniek afvalwaterzuivering, Basiskennis Waterkeringen, Rioleringstechniek, Basisopleiding drinkwaterdistributie of Basisopleiding drinkwaterproductie.

Voor het beschikbaar stellen van een opleidingsplaats hanteren we de volgende criteria:

  • De opleiding moet passen bij de leerwerkplek.
  • De deelnemer spreekt de Nederlandse taal.
  • Per leerbedrijf stellen we 1 plek beschikbaar.
  • Vanuit het leerbedrijf wordt een mentor aangewezen die de deelnemer begeleidt.
  • We stellen in totaal maximaal 5 plekken per jaar beschikbaar.

Als een opleidingsplek gecombineerd wordt met een leerwerkplek, is er vanuit de gemeenten vaak budget beschikbaar voor het volgen van de opleiding. Wateropleidingen stelt de opleidingsplaats beschikbaar tegen de helft van de cursusprijs. Daarnaast verzorgen wij twee dagdelen bijles voor de deelnemer.

Eerder dit jaar zijn we samen met Waterschap Vallei & Veluwe een traject gestart. Meer hierover zie je in onderstaande video.

Contact

Loopt er bij jouw organisatie een traject rond social return en wil je hierin samenwerken met Wateropleidingen? Of wil je sparren over hoe we hier samen invulling aan kunnen geven? Neem dan contact op met Evelien Meijerink of Claudia Peters.