Maatwerk opleiding vergunningverlening WKO’s voor Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant


Om gebouwen te verwarmen of te koelen wordt er steeds vaker gekozen voor warmte- en koudeopslag (WKO). De roep om duurzame energie wordt immers steeds groter. Het team grondwater en team bodem van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant wilden hun kennis op peil brengen om de vergunningverlening rondom WKO’s goed te laten verlopen. Wateropleidingen heeft in samenwerking met BodemenergieNL en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant een opleiding ontwikkeld over dit onderwerp. Inmiddels is de eerste editie succesvol uitgevoerd en hebben de Brabantse handhavers en vergunningverleners deze opleiding afgerond.

vwko

Wat zijn WKO’s?

Warmte- en koudeopslag is een techniek waarmee met grondwater energie opgeslagen in of onttrokken wordt uit de bodem. Bij open WKO-systemen worden onttrekkings- en infiltratiebronnen geplaatst om grondwater te kunnen oppompen. Na verwarming of verkoeling van het gebouw wordt het grondwater terug geïnjecteerd in de bodem. Om te kunnen beoordelen welke effecten de aanleg van open bodemenergiesystemen hebben op grondwater(stroming) en verschillende omgevingsbelangen en om vergunningaanvragen voor de aanleg van open WKO-systemen beter te kunnen toetsen, is kennis van geohydrologie en grondwatersystemen nodig.

Schematische weergave van een WKO-systeem. Bron: bodemenergienl.nl
Schematische weergave van een WKO-systeem. Bron: bodemenergienl.nl

Maatwerk opleiding

Wateropleidingen heeft voor de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant een opleiding op maat gemaakt. Met casussen vanuit de regio gingen de deelnemers aan de slag met de theorie over grondwater, modelleren van grondwaterstromingen, voerden berekeningen uit en leerden grondwaterdata te vergaren en analyseren.

De opleiding bestond uit 3 modules. In de eerste module, werd de theorie van het grondwatersysteem van Brabant behandeld. In de tweede module stond grondwatermodellering centraal. Hiervoor gebruikten we het softwarepakket MLU om bodemlagen te schematiseren en effecten op grondwater in kaart te brengen. In module 3 maakten we de vertaalslag naar vergunningaanvragen en handhaving rondom WKO-systemen. Daarnaast is in deze laatste module een locatiebezoek opgenomen. Als afsluiting bespraken we de Omgevingswet en innovaties rondom WKO’s. Voor de deelnemers van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant viel de keuze op een bezoek aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar zich één van de grootste WKO-installaties van Europa bevindt.

Ervaringen van deelnemers

De deelnemers van deze opleiding ontvingen een certificaat wanneer zij 75% van de 8 lesdagen aanwezig waren en het afsluitende tentamen van module 1 succesvol afronden. Deelnemers die de opleiding doorliepen beoordeelden de actualiteit van de opleiding gemiddeld met een 4,2 (schaal van 1 – 5). Op de punten inhoud en toepasbaarheid scoorde de opleiding hoog. Deelnemers gaven dit als feedback:

“Ik vond het prettig dat de cursus breed begon met geohydrologische basiskennis. En zich daarna toespitste op de praktijk en de informatie die ik als vergunningverlener in het dagelijks werk nodig heb.“

“Een model is maar een model. De praktijk is weerbarstiger, en daarom hebben we geleerd om aanvragen en effectrapportages kritisch te benaderen en door te vragen”

En één van de docenten dit:

“Door te verdiepen in geohydrologie en grondwatermodellering, zijn de medewerkers van de Omgevingsdienst nu beter in staat om aanvragen inhoudelijk te beoordelen. De inzet van de cursisten was groot, als docent zag ik dat de deelnemers steeds beter inhoudelijk inzicht kregen in effecten van WKO’s.”

Deze opleiding ook volgen?

Deze opleiding leent zich ervoor om op maat gemaakt te worden voor jouw organisatie. Tijdens de opleiding los je zelf vraagstukken op en leer je aanvragen voor de aanleg van WKO-systemen te beoordelen en controleren. Deze opleiding omvat diverse werkvormen: klassikale instructie wordt afgewisseld met opdrachten, berekeningen, discussies, modellering en een locatiebezoek. Er is ruimte om eigen casussen in te brengen, zodat het geleerde direct in de praktijk toepasbaar is. Tentaminering van de modules en gebruik van een digitale cursusomgeving behoren tot de mogelijkheden.

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem dan contact op met Vincent van der Linden.