Deskundigen veilige leidingwaterinstallaties zorgen voor betrouwbaar drinkwater

1 maart 2021

Het is voor betrouwbaar drinkwater van belang dat installateurs en beheerders van leidingwaterinstallaties beschikken over actuele kennis over het beheer en legionellapreventie. Daarom verzorgt Wateropleidingen het opleidingstraject deskundige veilige leidingwaterinstallaties. Dit traject bestaat uit twee opleidingen en twee cursussen en wordt erkend door Techniek Nederland. Peter Berends, inspecteur bij Waterbedrijf Groningen en als  docent betrokken bij diverse opleidingen, legt uit waarom dit traject van belang is.

legionella_installateur

Voldoen aan regelgeving
Sinds jaar en dag zijn de waterbedrijven in Nederland een betrouwbare leverancier van drinkwater  aan instellingen, bedrijven en huishoudens. Tot aan de voordeur is de kwaliteit van het drinkwater, conform de Drinkwaterwet, de verantwoordelijkheid van de waterbedrijven. De eigenaar (c.q. exploitant) is volgens het drinkwaterbesluit verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de leidingwaterinstallatie en de drinkwaterkwaliteit daarvan. De waterbedrijven hebben de taak en plicht te controleren of leidingwaterinstallaties voldoen aan de huidige regelgeving.

De aanleg van een leidingwaterinstallatie in een nieuwbouw- of renovatieproject moet voldoen aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit, het Drinkwaterbesluit en de (model) Aansluitvoorwaarden Drinkwater wijzen NEN 1006-2015  ’Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI)’ aan als norm waaraan een  leidingwaterinstallatie moet voldoen. De Waterwerkbladen geven een praktische uitwerking van hetgeen in de norm in algemene zin wordt gesteld. De Waterwerkbladen zijn te raadplegen op www.infodwi.nl.

Verantwoordelijkheid voor drinkwaterkwaliteit
De eigenaar van een leidingwaterinstallatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater en heeft de plicht zorg te dragen dat de installatie, en de daarop aangesloten toestellen, redelijkerwijs geen gevaar voor verontreiniging van het distributienet van het Waterbedrijf kan opleveren. Die verantwoordelijkheid (zorgplicht) geldt ook voor het drinkwater dat een eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie beschikbaar stelt aan de bewoners en gebruikers van zijn gebouw. Dit alles in het kader van de volksgezondheid.

De eigenaar in deze is niet altijd deskundig. Zij doen vaak een beroep op de deskundigheid van gecertificeerde installateurs en BRL-6010-gecertificeerde adviseurs. Wanneer deze werkzaamheden verrichten aan de leidingwaterinstallaties dan nemen ze een deel van die verantwoordelijkheid op zich. Dit kan leiden tot een gedeelde aansprakelijkheid en kan op grond van de zorgplicht een privaatrechtelijke aansprakelijkheid volgen. Voor de eigenaar/gebruiker kan dit, bij het niet voldoen aan de regelgeving m.b.t. het Bouwbesluit en Drinkwaterbesluit, leiden tot een bestuursrechtelijk optreden en/of een strafrechtelijke vervolging door de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T).

“Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit”
Leidingwaterinstallaties en de daarbij behorende aspecten in het kader van legionellaveilig ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden zijn in Nederland binnen de wet- en regelgeving zeer uitgebreid beschreven. Met name het hygiënisch werken, het ‘hotspotvrij installeren’ en het plaatsen van vereiste terugstroombeveiligingen dienen goed te worden uitgevoerd. Deze aspecten worden uitvoerig behandeld in de opleidingen en  cursussen van Wateropleidingen. Zoals het spreekwoord luid: “voorkomen is beter dan genezen”. Of  als het om hygiënisch werken gaat: “wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit”. Indien hier fouten worden gemaakt kan dat voor de installateur en/of het onderhoudsbedrijf als deskundige grote gevolgen hebben.

Deskundige gesprekspartner
Regelmatig trainen en het volgen van cursussen zijn noodzakelijk om het juiste niveau van deskundigheid en hygiënisch werken te borgen. Het opleidingstraject ondersteunt medewerkers van installatiebedrijven in het op peil houden van kennis, het uitvoeren van de juiste taken en het maken van de juiste keuzes indien zij een leidingwaterinstallatie moeten aanleggen en/of beheren.

Een moderne installateur is een erkend vakman en bovenal een deskundige gesprekspartner, mits deze doet aan na- en bijscholing. Een leven lang leren is het motto. Een installateur die leiding neemt in zijn vakgebied en dit goed doet draagt niet alleen bij aan een goede en veilige drinkwatervoorziening, maar beperkt ook faalkosten en voorkomt disconformiteit. Tevens kan hij op basis van zijn vakmanschap en deskundigheid werk genereren.

Het opleidingstraject
Het diploma Deskundige veilige leidingwaterinstallaties bestaat uit een aantal bouwstenen. De bouwstenen (opleidingen en cursussen) hebben een mbo+ niveau en kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden. Het opleidingstraject bestaat:

  • Beheer en onderhoud leidingwaterinstallaties
  • Legionellapreventie in leidingwaterinstallaties
  • Alternatieve technieken legionellapreventie
  • Reiniging en desinfectie van leidingwaterinstallaties

Aanmelden voor het opleidingstraject doe je door je in te schrijven voor één van de vier titels. Je ontvangt vervolgens meer informatie over de andere titels. En zodra je alle vier succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma en mag je jezelf deskundige veilige leidingwaterinstallaties noemen.